695-911-807,     505-614-200

695-911-807,     505-614-200

of1Księgi rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • sporządzanie planów amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • obliczanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji  VAT i obliczanie podatku,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i przesyłanie JPK,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • obliczanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji  VAT i obliczanie podatku,
 • sporządzanie i przesyłanie JPK,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych

Ewidencja ryczałtu od przychodów oraz karta podatkowa

 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • rozliczanie podatku dochodowego i sporządzanie deklaracji PIT

 Kadry i płace

 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilno-prawnych, off2
 • prowadzenie kartotek pracowników oraz niezbędnej dokumentacji,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy,
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników ,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych


 Doradztwo biznesowo-gospodarcze

 • wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia wniosków, biznes planów, dokumentów, załączników niezbędnych do - uzyskania wsparcia unijnego i innych środków publicznych,
 • pomoc w założeniu oraz rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 • udzielanie porad w zakresie Public Relations- pomaganie w tworzeniu dobrego wizerunku firmy,
 • sporządzanie umów np. spółek, uchwał, wniosków, kontraktów,
 • pomoc w zakładaniu i likwidacji m.in. spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji itp.
 • rejestracja podmiotów gospodarczych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w - Krajowym Rejestrze Sądowym
 • off3


Szkolenia

 • prowadzenie szkoleń dla podmiotów gospodarczych, instytucji szkoleniowych, innych instytucji  rynku pracy lub osób fizycznych z zakresu np. szkoleń miękkich, pomocy de minimis

Obsługa w formie biura rachunkowego on-line

 • Usługa jest wykonywana zdalnie bez konieczności osobistego kontaktu z biurem rachunkowym. Wystarczy raz w miesiącu zeskanować dokumenty i wysłać je na nasz adres mailowy. W przypadku nieczytelnych skanów, prosimy o wysłanie oryginalnych faktur pocztą (list polecony). Utrzymujemy stały mailowy kontakt z klientem - rozliczenia, zobowiązania wobec US i ZUS również wysyłamy pocztą elektroniczną.